REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.dobrzepisze.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów
 6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki oraz publikacje innego rodzaju.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 10. Właściciel Sklepu – Dobrzepisze.pl Anna Samel-Dobrowolska, ul. Turystyczna 12a/6a, 16-300 Augustów, NIP: 8461576096, REGON: 387792739
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.dobrzepisze.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
  3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  1. dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – KSIĄŻKA

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.dobrzepisze.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. instytucji, którą reprezentuje Klient (jeśli dotyczy)
  3. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  4. nr NIP instytucji (jeśli dotyczy)
  5. numeru telefonu, oraz
  6. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  2. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary
  3. Koszt dostawy,
  4. Wybraną metodę płatności,
  5. Oczekiwany czas dostawy.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – KURS ON-LINE

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.dobrzepisze.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Następnie Klient zostanie przeniesiony na zewnętrzny serwis dostawcy Clickmeeting Sp. z o.o. (KRS 0000604194). W przypadku rejestracji na webinar/kurs on-line w serwisie ClickMeeting Pani / Pana dane zostaną przekazane dostawcy Clickmeeting Sp. z o.o. oraz jego podwykonawcom zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Prywatności Clickmeeting. Zgodnie z oświadczeniami Clickmeeting Sp. z o.o., Pani / Pana dane mogą być przekazane również dostawcom Clickmeeting Sp. z o.o. mającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w sposób zapewniający gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych na podstawie:
  • uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO, lub
  • decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO, lub
  • zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE), na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. instytucji, którą reprezentuje Klient (jeśli dotyczy)
  3. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  4. nr NIP instytucji (jeśli dotyczy)
  5. numeru telefonu, oraz
  6. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  2. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary
  3. Koszt dostawy,
  4. Wybraną metodę płatności,
  5. Oczekiwany czas dostawy.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

VI. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient ma do dyspozycji następującą formę płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

VII. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem zewnętrznego serwisu dostawcy Clickmeeting Sp. z o.o. (KRS 0000604194).
 2. Koszty dostawy podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe.
 2. Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do 7 dniu od otrzymania przesyłki na adres anna@dobrzepisze.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona. Brak zgłoszenia roszczenia w zakreślonym terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacje należy zgłosić drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: anna@dobrzepisze.pl
 5. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru.
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu podany w pkt I ust. 10 niniejszego Regulaminu.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail anna@dobrzepisze.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres korespondencyjny Właściciela Sklepu, tj.: Anna Samel-Dobrowolska, ul. Turystyczna 12a/6a, 16-300 Augustów lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: anna@dobrzepisze.pl
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany, używany. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na własny koszt na adres: Anna Samel-Dobrowolska, ul. Turystyczna 12a/6a, 16-300 Augustów
 5. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 7. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
 8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

XI. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

  c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

  e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał zakupu w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: anna@dobrzepisze.pl
 4. Dokonując zakupu kursu on-line Klient jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych spółce Clickmeeting Sp. z o.o. oraz jego podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), których siedziby mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, oraz akceptuje Politykę Prywatności Clickmeeting: https://legal.clickmeeting.com/pl/
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

XIV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej – wysyłka listu poleconego priorytetem – od poniedziałku do piątku, po zaksięgowaniu wpływu płatności (na terenie Polski i UE) oraz skompletowaniu zamówienia.
 2. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Zalecamy zakup kilka produktów w jednym koszyku aby uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień, dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.
 3. Koszty dostawy wynoszą:
  1. na terenie kraju – przesyłka listem poleconym Poczty Polskiej priorytetm – 8,70 zł lub są oferowane gratis do zamowienia – w zależności od oferty zamieszczonej na stronie.
 4. Czas dostawy:
  1. Poczta Polska – wysyłka priorytetem listem poleconym – kompletacja zamówienia 1-3 dni robocze, doręczenie do 3. dnia roboczego po wysyłce.
  2. Kurs on-line – zaraz po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje link do obejrzenia zakupionego kursu on-line na zewnętrznym serwisie dostawcy Clickmeeting.com
 5. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayU Klient może dokonać przelewu na rachunek bankowy:
  Przelewy krajowe:Alior Bank: 32 2490 0005 0000 4500 9572 5610